Gestor nexo – cena specjalna dla starszych wersji Gestora

276.75  225.00  (netto)

Gestor nexo (system zarządzania relacjami z klientami) – cena specjalna (dla użytkowników starszych wersji Gestora) – Licencja na jedno stanowisko.

Gestor nexo to program wspomagający budowanie trwałych relacji z klientami oraz zarządzanie pracą w firmie. Dzięki automatyzacji różnych czynności pozwala zaoszczędzić czas, zapewniając większą wydajność i efektywność.

Opis

Gestor nexo to program wspomagający budowanie trwałych relacji z klientami oraz zarządzanie pracą w firmie. Dzięki automatyzacji różnych czynności pozwala zaoszczędzić czas, zapewniając większą wydajność i efektywność.

Gestor nexo umożliwia m.in: ewidencjonowanie szczegółowych danych klientów wraz z historią kontaktów, przedstawianie i negocjowanie ofert oraz prowadzenie korespondencji mailowej czy zbiorczą wysyłkę maili za pomocą wbudowanego klienta pocztowego. Działa również w obszarze wewnątrzfirmowym, organizując i usprawniając pracę – pozwala planować wykonanie zadań wraz z delegowaniem ich na pracowników, monitorować postępy w wykonywaniu prac, rezerwować ogólnodostępne zasoby w firmie (np. pojazdy służbowe).

Specjalny moduł Zlecenia serwisowe organizuje zarządzanie serwisem, obsługę napraw i reklamacji. Wykorzystuje scenariusze obsługi klienta. Dzięki modułowi można szybko skontrolować ilość potrzebnych części, sprawdzić opłacalność danego zlecenia i mieć pod ręką powiązane z nim dokumenty.

Gestor nexo jest częścią linii InsERT nexo. Ścisła integracja z systemem sprzedaży Subiekt nexo umożliwia m.in. korzystanie ze wspólnych kartotek klientów i asortymentu, cenników i promocji oraz łatwe przekształcanie ofert w dowolne dokumenty handlowe i magazynowe.

Najważniejsze możliwości Gestora nexo:

 • przechowywanie i łatwe wyszukiwanie z każdego miejsca w systemie danych klientów z uwzględnianiem danych istotnych dla CRM;
 • ewidencjonowanie historii kontaktów z klientem, wykonanych działań z jego udziałem, przedstawionych ofert i procesów ofertowych, wystawionych dokumentów handlowych;
 • definiowanie i wykorzystywanie zbiorów klientów (zestawów klientów);
 • wszechstronna obsługa ofert dla klientów, a także wielu ofert w ramach jednego procesu ofertowania oraz ich zbiorcze generowanie;
 • przetwarzanie ofert w dokumenty magazynowe i handlowe (wymagana licencja na Subiekta nexo);
 • obsługa wielu walut na ofertach;
 • planowanie i wykorzystywanie promocji;
 • wysyłanie indywidualnych lub masowych wiadomości SMS (np. sprzedażowych do klientów, windykacyjnych do kontrahentów, informacyjnych do pracowników);
 • planowanie i wykonywanie działań (zadań, spotkań, telefonów, faksów, listów, notatek, rozmów internetowych, wiadomości e-mailowych) zarówno dotyczących klientów, jak i niepowiązanych z klientami;
 • przypomnienia o zaplanowanych działaniach oraz rejestrowanie czasu wykonania działań;
 • planowanie i wykonywanie akcji automatycznych w działaniach;
 • możliwość wymiany informacji między uczestnikami poprzez komentarze w działaniach oraz procesach ofertowych;
 • ewidencjonowanie i rezerwowanie ogólnodostępnych zasobów firmowych (np. samochodów służbowych);
 • wielowidokowy kalendarz z zaplanowanymi czynnościami;
 • łatwe zarządzanie wiadomościami e-mail poprzez wbudowanego klienta pocztowego obsługującego protokół IMAP;
 • tworzenie zbiorczych wysyłek e-maili z użyciem autotekstów;
 • narzędzia usprawniające obsługę e-maili, m.in. sprawdzanie poprawności pisowni (w języku polskim, angielskim, niemieckim i rosyjskim), kontrola obecności załączników, reguły wiadomości itp.;
 • system raportowania z możliwością przetwarzania wyników raportów;
 • biblioteka załączników umożliwiająca ewidencjonowanie zewnętrznych plików (np. umów w formacie pdf);
 • oznaczanie obiektów flagami;
 • możliwość pracy jedno- i wielostanowiskowej;
 • możliwość przeniesienia danych z Gestora GT.

Klienci

 • Wspólna kartoteka klientów z pozostałymi programami linii nexo.
 • Wieloaspektowość klientów z podziałem klientów na standardowych i potencjalnych (mogą nimi być wszystkie instytucje, pracownicy oraz wspólnicy).
 • Podział klientów na osoby fizyczne i firmy z indywidualnymi atrybutami oraz możliwość przekształcania w obie strony.
 • Mechanizm przestrzegający przed dublowaniem klientów (sprawdzający unikalność NIP) – dane odnalezionego klienta można od razu wpisać np. jako oddział lub centralę lub można je wykorzystać do pracy.
 • Możliwość określenia struktury organizacyjnej klienta (centrala i oddziały).
 • Ewidencja przedstawicieli/pracowników klienta z uwzględnieniem iż jedna osoba może być przedstawicielem wielu firm.
 • Możliwość zdefiniowania wielu adresów – w tym adresów dostaw oraz korespondencyjnych.
 • Przydzielanie opiekuna lub wielu opiekunów klienta oraz aktywowanie i dezaktywowanie zastępstw opiekunów.
 • Ewidencja przedstawicieli/pracowników klienta.
 • Ewidencjonowanie dat jubileuszowych (np. urodziny, imieniny, data powstania) klientów
 • Ustalanie preferowanych terminów kontaktu z klientem, oraz preferowanego sposobu kontaktu.
 • Ustalanie relacji z klientem, w tym istotności.
 • Ustalanie na jaki adres mailowy mają być przesyłane oferty.
 • Ewidencjonowanie zgód na przetwarzanie danych klienta.
 • Ewidencja zainteresowań klientów.
 • Indywidualne parametry wydruków  – można zdefiniować specjalne wzorce wydruków dla każdego typu dokumentu.
 • Możliwość zdefiniowania szablonów klientów.
 • Indywidualne cenniki dla klientów.
 • Pobieranie i weryfikowanie danych klienta z portali: GUS, CEIDG, VIES, Portalu Podatkowego .

Działania

 • Planowanie działań takich jak: zadania, spotkania, telefony, faksy, listy, notatki, rozmowy internetowe, wiadomości mailowe.
 • Definiowanie działań cyklicznych (np. spotkania) z możliwością określania wyjątków, kiedy pomimo definicji działanie nie wystąpi.
 • Delegowanie wykonania działań na wielu pracowników z wymianą informacji między nimi za pomocą komentarzy.
 • Wiązanie działania z klientem lub klientami z możliwością oznaczania klientów obsłużonych oraz wynikiem per każdy klient.
 • Możliwość automatycznego rejestrowania czasu poświęconego na wykonanie działań.
 • Opcjonalne definiowanie akcji, które automatyzują wykonywanie zaplanowanych działań.
 • Wysyłanie indywidualnych lub masowych wiadomości SMS (np. sprzedażowych do klientów, windykacyjnych do kontrahentów, informacyjnych do pracowników).
 • Rezerwowanie zasobów (np. samochodów służbowych, sal konferencyjnych) niezbędnych do wykonania planowanych działań.
 • Określanie stopnia realizacji działań w procentach.
 • Wiązanie działań z innymi obiektami systemu (w tym także z działaniami).
 • Łatwe szybkie wprowadzanie danych na podstawie szablonów działań.
 • Informator o działaniu prezentujący powiązania z innymi obiektami.
 • Możliwość przypisywania asortymentu niezbędnego do wykonania działania i wystawianie dokumentów z tym asortymentem na podstawie działania.
 • Tworzenie powiązań przyczynowo-skutkowych poprzez kontynuowanie działań w wiele nowych.
 • Ostrzeganie o absencji (wpisanych w Ewidencji Czasu Pracy Gratyfikanta nexo) uczestników działania w planowanym terminie działania.

Zasoby

 • Ewidencjonowanie firmowych ogólnodostępnych zasobów (np. pojazdy służbowe, sale konferencyjne, zestawy narzędziowe) z przypisaniem ich użytkowania do oddziału lub/i magazynu.
 • Łatwe wprowadzanie danych o zasobach poprzez import danych z ewidencji pojazdów, wyposażenia i środków trwałych.
 • Rezerwowanie zasobów powiązane/niepowiązane z zaplanowanymi działaniami.
 • Możliwość czasowego wyłączenia z użytkowania (np. na czas remontu, naprawy).

Kalendarz

 • Umieszczanie w kalendarzu zaplanowanych działań oraz procesów ofertowych.
 • Dostępne widoki: miesięczny, tydzień roboczy, tydzień pełny, dzień.
 • Mechanizm przypominania o zaplanowanych działaniach.
 • Łatwe operacje zbiorcze w ramach jednego dnia.

Ofertowanie

 • Dokument oferty przedstawiany klientowi. Proces ofertowy jako dokumentacja etapów postępu negocjacji.
 • Bogate możliwości opisywania oferty: wydzielone informacje wstępne, końcowe, opisy wariantów, opisy pozycji oferty, możliwość załączania plików (biblioteka załączników).
 • Realizacja ofert we wszystkie dostępne dokumenty handlowe sprzedaży (wymaga licencji Subiekta nexo) z możliwością ustawiania domyślnych typów dokumentów realizujących.
 • Uwzględnianie w ofertach danych z cenników, promocji, możliwość wystawiania ofert w wielu walutach.
 • Przypisywanie sugerowanych klientowi form płatności.
 • Definiowanie zakresu czasowego obowiązywania oferty.
 • Możliwość przedstawiania klientowi wielu ofert w ramach jednego procesu ofertowania z pełną historią.
 • Opcjonalne zaangażowanie wielu osób w proces ofertowania z wymianą informacji za pomocą komentarzy.
 • Śledzenie statusów procesów ofertowych z ewidencjonowaniem przyczyn ich niepowodzenia.
 • Realizacja zatwierdzonych procesów ofertowych w dokumenty handlowe z ujęciem aspektu kosztów, zysku i uzyskanej marży.
 • Planowanie działań powiązanych z procesami ofertowymi.
 • Możliwość zbiorczego generowania procesów ofertowych w tym dla zestawu klientów.
 • Wydruk progów cenowych w OE.
 • Informator o ofercie prezentujący wszystkie powiązania dokumentu.
 • Możliwość umieszczania oferty w treści e-maila, zamiast wysyłania jej jako załącznik wiadomości.
 • Zbiorcze drukowanie i wysyłanie dokumentów e-mailem.

Klient poczty

 • Odbieranie i wysyłanie wiadomości mailowych – obsługa protokołów SMTP, POP3, IMAP
 • Obsługa hierarchicznych folderów wiadomości, synchronizowana z serwerem pocztowym (dla protokołu IMAP).
 • Definiowanie wielu kont pocztowych z przypisywaniem uprawnień personelu do nich
 • Automatyczne pobieranie ustawień kont podczas ich dodawania.
 • Wysyłanie i odbieranie wiadomości na żądanie lub w określonym cyklu.
 • Automatyczne wiązanie wysyłanych i odebranych wiadomości z odpowiednimi obiektami (np. z klientem na podstawie domeny przypisanej do klienta), opcjonalne dodawanie klientów na podstawie wiadomości.
 • Tworzenie pojedynczych jak i zbiorczych wiadomości pocztowych.
 • Korzystanie ze zdefiniowanych szablonów wiadomości wraz z elastycznym mechanizmem autotekstów dostosowujących treść wiadomości w zależności od kontekstu użycia.
 • Sprawdzanie poprawności pisowni w treści wiadomości.
 • Obsługa załączników do wiadomości oraz sprawdzanie na podstawie treści, czy użytkownik nie zapomniał wstawić załącznika.
 • Obsługa reguł wiadomości.
 • Eksport i import wiadomości w formacie eml oraz możliwość tworzenia szablonów wiadomości na podstawie wiadomości.
 • Listy nadawców zaufanych i niepożądanych.
 • Bezpieczeństwo – m.in. opcjonalne blokowanie zdalnej zawartości oraz skryptów zawartych w e-mailach.
 • Wystawianie dokumentów na podstawie wiadomości pocztowej.
 • Obsługa IMAP Idle.
 • Zaawansowane wyszukiwanie wiadomości – możliwość szukania w temacie, treści, nazwie nadawcy, odbiorcy, klienta, załącznika.

Raportowanie

 • Wiele raportów zgrupowanych według obszarów ich działania.
 • Możliwość przetwarzania wyników raportów (np. tworzenie zestawów klientów).

Użytkownicy

 • Definiowanie użytkowników systemu wraz z ustalaniem ich uprawnień do pracy operacyjnej.
 • Definiowanie domyślnych zastępstw dla użytkowników.
 • Określanie preferowanych godzin pracy.

Asortyment

 • Możliwość przypisania szablonów działań do asortymentu, pozwalających na automatyczne. tworzenie działań gdy towar zostanie ujęty w wystawianym dokumencie wybranego typu.
 • Przyporządkowanie asortymentu do wielu działów sprzedaży niezależnych od grup asortymentu, które zdefiniowane są w hierarchicznym słowniku.
 • Jednostki miary – przeliczniki pomiędzy miarami są zdefiniowane jako licznik i mianownik ułamka zwykłego, co pozwoli zdefiniować takie jednostki jak 1/3.
 • Jednostki miar posiadają indywidualną precyzję, którą można zmienić, wprowadzając miarę na dany towar; z jednostką w towarze związany jest kod kreskowy, opakowanie, gabaryty, czyli masa, objętość i wymiary.
 • Opcjonalne definiowanie stanu minimalnego, maksymalnego i optymalnego dla asortymentu per wskazany magazyn.
 • Obsługa zamienników.

 Podane informacje nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66, par. 1 Kodeksu Cywilnego.

Wymagania systemowe

 • komputer z procesorem Core 2 Duo (lub nowszym);
 • 4GB pamięci operacyjnej RAM;
 • system operacyjny Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016;
 • system obsługi baz danych Microsoft SQL Server 2008 R2 SP2, 2012, 2014, 2016 – bezpłatna wersja Microsoft SQL Server 2014 dostarczana jest wraz z systemem.

Poniższe tabele przedstawiają porównanie funkcjonalności różnych wersji programu Gestor – Gestor GT, Gestor nexo oraz Gestor nexo PRO.

W zestawieniach zastosowano następujące oznaczenia:

 • “-” – funkcja nie jest realizowana przez program;
 • “+” – funkcja jest realizowana przez program;
 • “+/-” – funkcja jest realizowana, ale tylko częściowo;
 • “*” – funkcja jest realizowana w dodatkach dla InsERT GT (np. PLUS dla InsERT GT,  Sfera dla Gestora GT).
Funkcja GT nexo nexo PRO
Klienci
Podział na firmy, osoby, przedstawicieli, itd. +/- + +
Przekształcanie typów kontrahentów (np. osobę w przedstawiciela handlowego) + +
Definiowanie struktury organizacyjnej klientów (centrala + oddziały) + +
Seryjny tryb dopisywania klientów + +
Wielu opiekunów klienta klienta oraz obsługa zastępstw nieobecnych opiekunów + +
Zastępstwa opiekunów z aktywowaniem i dezaktywowaniem + +
Zdefiniowane szablony klientów + +
Przypisywanie wzorców wydruku dokumentów per klient + +
Ewidencjonowanie wielu adresów i danych kontaktowych +/- + +
Ewidencjonowanie zainteresowań klienta +/- + +
Ewidencjonowanie dat jubileuszowych +/- + +
Zaawansowane pola własne klientów * +
Pobieranie i weryfikowanie danych klienta z portali: GUS, CEIDG, VIES, Portalu Podatkowego +/- + +
Łatwy podgląd ostatnio wykonanych czynności z klientem + + +
Importowanie i eksportowanie danych klientów (w nexo tylko EPP) + +/- +/-
Wywoływanie okna rozmowy Skype lub GG +
Działania
Numeracja działań + +
Ewidencjonowanie, którzy klienci i z jakim skutkiem zostali obsłużeni + +
Rezerwacja zasobów niezbędnych do wykonania działania + +
Rejestrowany czas wykonania działań + +
Komentowanie do wykonywania działań + +
Akcje automatyczne definiowane w działaniach, rejestr wykonania akcji + +
Tryb seryjny dodawania działań + +
Szablony działań dedykowane do automatycznego tworzenia wraz z dokumentami + +
Ostrzeganie o absencji (wpisanych w Ewidencji Czasu Pracy Gratyfikanta nexo) uczestników działania w planowanym terminie działania + +
Domyślne typy działań (w GT nie było typu wiadomość) +/- + +
Wielu pracowników zaangażowanych w działanie oraz ustalanie ich uprawnień do tego działania +/- + +
Oznaczanie stopnia wykonania działań +/- + +
Tworzenie powiązań przyczynowo-skutkowych poprzez kontynuowanie działań w wiele nowych +/- + +
Wystawianie dokumentów na podstawie działań +/- + +
Zaawansowane pola własne działań * +
Kalendarz
Usuwanie zdarzeń z dnia oraz usuwanie widoczności zdarzeń z dnia + +
Zbiorcze operacje na wydarzeniach + +
Zasoby
Ewidencjonowanie zasobów, w tym importowanie danych o zasobach z ewidencji księgowych + +
Rezerwowanie zasobów w ramach planowania działań oraz niepowiązanych z działaniami + +
Ofertowanie
Dedykowany dokument Oferta + +
Możliwość wystawiania ofert wielowariantowych +
Definiowanie terminu obowiązywania ofert + +
Definiowanie preferowanych form płatności + +
Fabryczne wzorce wydruku ze zdjęciami towarów + +
Przypisywanie osób zaangażowanych w szansę sprzedaży/proces ofertowy z definiowaniem uprawnień + +
Historiowanie ofert w ramach jednej szansy sprzedaży/procesu ofertowego + +
Komentowanie do szans sprzedaży/procesów ofertowych + +
Drukowanie progów cenowych dla asortymentu użytego w ofercie + +
Rozbudowane cenniki w ofertach +/- + +
Uwzględnianie polityki rabatowej, promocji w ofertach +/- + +
Wysyłanie wydruków ofert na dedykowany adres klienta +/- + +
Realizowanie ofert w dokumenty handlowe (wymagana licencja na Subiekta) +/- + +
Rozbudowane opisy ofert +/- + +
Scenariusze postępowania w szansach sprzedaży/procesach ofertowych +/- + +
Planowanie typów dokumentów handlowych, w jakie ma być realizowana oferta +/- + +
Podgląd informacji finansowych (koszt, zysk, marża) +/- + +
Stosowanie precyzji ceny asortymentu do 6 miejsc po przecinku +
Możliwość umieszczania oferty w treści e-maila, zamiast wysyłania jej jako załącznik wiadomości + +
Klient pocztowy
Obsługa protokołu IMAP wraz z funkcją IMAP IDLE + +
Obsługa hierarchicznych folderów + +
Automatyczne pobieranie ustawień kont podczas ich dodawania + +
Sprawdzanie poprawności pisowni w treści wiadomości + +
Opcjonalne blokowanie zdalnej zawartości oraz skryptów zawartych w e-mailach + +
Wystawianie dokumentów na podstawie wiadomości pocztowych + +
Obsługa załączników oraz weryfikacja na podstawie treści, czy mail powinien mieć załącznik +/- + +
Wyszukiwanie w treści wiadomości + +
Raporty
Przetwarzanie wyników raportów w obiekty systemowe + +
Uprawnienia do poszczególnych raportów + +
Raporty własne użytkowników + +
Ogólne
Biblioteka dokumentów * +/- +
Wysyłanie indywidualnych lub masowych wiadomości SMS + +
Flagi własne * +/- +
Pola własne * +
Własne wzorce wydruków +/- +
Sfera * +
Uprawnienia użytkowników organizowane w role +
Wiele widoków w modułach, definiowanie własnych widoków +/- +
Łatwe wyszukiwanie poleceń i danych zapisanych w programie + +
Szybkie dodawanie dowolnych dokumentów za pomocą dwuliterowych symboli (mnemoników) + +
Praca kilku programów w jednym oknie aplikacji (multiprogram) + +
Naklejki + + +
Schowek +
Brudnopis +
Centralki telefoniczne, obsługa komunikatorów +
Dostosowanie interfejsu do indywidualnych wymagań użytkownika (profile interfejsu) + +

Może spodoba się również…