Rewizor nexo

1,474.77  1,199.00  (netto)

Rewizor nexo (system finansowo-księgowy) – Licencja na jedno stanowisko.

Rewizor nexo to nowoczesny system wspomagający prowadzenie pełnej księgowości. Zastosowane technologie i rozwiązania interfejsowe sprawiają, że obsługa księgowa firmy staje się wygodniejsza i szybsza.

Opis

Rewizor nexo to nowoczesny system wspomagający prowadzenie pełnej księgowości. Zastosowane technologie i rozwiązania interfejsowe sprawiają, że obsługa księgowa firmy staje się wygodniejsza i szybsza.

Rewizor nexo wspiera księgowych na każdym etapie pracy: od zarządzania planami kont, dekretacji i księgowania, poprzez ewidencje VAT, pojazdów, umów i płac, obsługę środków trwałych, po wystawianie deklaracji skarbowych, operacje kasowe i operacje na rachunkach bankowych oraz ewidencjonowanie i rozliczanie rozrachunków. Mimo bogatej funkcjonalności wyróżnia się prostą, intuicyjną obsługą.

Rewizor nexo jest częścią InsERT nexo – zintegrowanego pakietu, w którego skład wchodzą również: Subiekt nexo – system obsługi sprzedaży i gospodarki magazynowej, Rachmistrz nexo – program do prowadzenia uproszczonej księgowości, Gratyfikant nexo – system kadrowo-płacowy oraz Gestor nexo – system zarządzania relacjami z klientami.

Najważniejsze możliwości Rewizora nexo:

 • płynna zmiana z księgowości uproszczonej na księgi rachunkowe;
 • obsługa etapowej pracy na okresie obrachunkowym: otwarcie i zamknięcie ksiąg; kwalifikowanie zapisów do „13. miesiąca”;
 • elastyczne zarządzanie planami kont: możliwość generowania wzorcowego planu kont, przeniesienia z innego okresu obrachunkowego, automatyczne tworzenie kont kartotekowych, obsługa kont pozabilansowych;
 • rozbudowana dekretacja (podział dokumentów na dekrety i polecenia księgowania), różne stany dokumentu (w przygotowaniu, zatwierdzony i zaksięgowany), zaawansowana kontrola kręgu kosztów;
 •  ewidencja i rozliczanie ewidencji VAT: zakupów, sprzedaży (w tym sprzedaż marża), rozliczenia metodą kasową, korekty VAT nieterminowych płatności z możliwością tworzenia zapisów na podstawie JPK_VAT;
 • ewidencja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (naliczanie i dekretacja amortyzacji z uwzględnieniem kosztów przypadających na miejsca użytkowania, wydruk tabeli i planów amortyzacji), a także ewidencja wyposażenia i remanentów;
 • rozbudowana sprawozdawczość finansowa – dostosowanie sprawozdań do własnych potrzeb;
 • podstawowa ewidencja wynagrodzeń: ewidencja osobowa, umów cywilnoprawnych oraz umów o pracę;
 • zaawansowany system rozliczeń właścicielskich: od składek ZUS wspólnika do odliczeń i obniżek podatku związanych z różnymi ulgami;
 • ewidencja i rozliczanie pojazdów prywatnych wykorzystywanych do działalności gospodarczej oraz pojazdów firmowych z możliwością częściowego bądź pełnego odliczenia VAT;
 • obsługa dowodów wewnętrznych – dokumentów własnych podmiotu dotyczących operacji zachodzących wewnątrz firmy;
 • obsługa operacji kasowych gotówkowych i bezgotówkowych (płatność kartą płatniczą, bony), raporty kasowe;
 • obsługa operacji związanych z rachunkami bankowymi, polecenia przelewu standardowe, ZUS, podatkowe z wykorzystaniem bankowości elektronicznej (offline i online);
 • ewidencja i rozliczanie rozrachunków, integracja z zapisami na konta oraz z zapisami VAT;
 • wystawianie i wydruk deklaracji skarbowych rozliczających podatek dochodowy wspólników i pracowników, podatek CIT (dla osób prawnych) oraz podatek VAT;
 • wystawianie deklaracji ZUS (RCA, RZA, DRA) z możliwością eksportu do programu Płatnik;
 • automatyczna dekretacja dokumentów księgowych oraz rejestrów VAT za pomocą definiowalnych schematów;
 • integracja z systemem sprzedaży Subiekt nexo;
 • możliwość pracy jednostanowiskowej bądź sieciowej;
 • obsługa plików JPK_VAT (informacji o prowadzonej ewidencji VAT) i ich obowiązkowa wysyłka do Ministerstwa Finansów;
 • generowanie ksiąg oraz dowodów księgowych do plików JPK i dostarczanie ich na potrzeby kontroli skarbowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub na informatycznych nośnikach danych;
 • wsparcie dla procedury centralnego rozliczania VAT, gdzie ewidencja prowadzona jest w jednostce podrzędnej, a rozliczenia dokonane są w jednostce centralnej (np. jednostki samorządu terytorialnego, którym podlegają szkoły, zakłady użyteczności publicznej itp.);
 • badanie statusu kontrahentów na podstawie danych GUS, portali Ministerstwa Finansów dotyczących NIP i VAT, bazy aktywnych podatników VIES oraz rejestru kaucji gwarancyjnych;
 • komunikacja z klientami i pracownikami za pomocą wbudowanego klienta poczty i SMS.

Plan kont

 • Elastyczne zarządzanie okresami obrachunkowymi: płynne przejście z okresu rozliczeń uproszczonej księgowości z zachowaniem wszystkich danych historycznych wprowadzonych w Rachmistrzu nexo, możliwość przeniesienia ustawień z innego okresu bądź wskazanego podmiotu.
 • Obsługa etapowej pracy na okresie obrachunkowym  – wstępne/ostateczne otwarcie i wstępne/ostateczne zamknięcie ksiąg. Możliwość kwalifikowania dokumentów księgowych do „13.  miesiąca”.
 • Rozbudowana  obsługa planu kont – możliwość generowania wzorcowego planu kont, przeniesienia z innego roku obrotowego bądź wskazanego podmiotu, import oraz eksport planu kont do pliku, podłączanie kartotek księgowych.
 • Konto może posiadać stałą lub zmienną długość numerów analityki.
 • Instancjonowanie kont usprawniające obsługę dużej liczby kont analitycznych powstających przy stosowaniu złożonych planów kont z wykorzystaniem rozbudowanych kartotek.
 • Obsługa kont pozabilansowych, określanie kont specjalnych (wynik finansowy, koszty sprzedanych produktów) wpływających na wyliczanie sprawozdań.
 • Automatyczne tworzenie kont kartotekowych (na bazie elementów kartotek księgowych).
 • Określanie kont przeciwstawnych podpowiadanych podczas dekretacji dokumentów.
 • Definiowanie zbiorów kont, które można podłączać pod konta syntetyczne bądź analityczne.

Kartoteki księgowe

 • Kartoteki wzorcowe, na podstawie których można definiować nowe kartoteki.
 • Konto może posiadać stałą lub zmienną długość numerów analityki.
 • Możliwe jest definiowanie kartotek księgowych opartych o tę samą kartotekę wykorzystywaną w systemie (dzięki temu np. kontrahent może posiadać wiele różnych analityk).
 • Synchronizowanie numerów analityk między różnymi kartotekami opartymi o ten sam wzorzec, kopiowanie numerów z kartoteki księgowej z innego okresu obrachunkowego.

Księgi rachunkowe

 • Księgowość w InsERT nexo stanowi spójną całość – możliwe jest płynne przejście między różnymi formami księgowości z zachowaniem wszelkich danych kartotekowych, ewidencyjnych oraz dokumentów źródłowych.
 • Dekretacja nie wymaga określania typu relacji w grupie – system sam ją wyznacza.
 • Zapisy księgowe podzielone na stany odzwierciedlające etapy pracy (zapis w stanie roboczym, zapis w końcowej postaci wymagający weryfikacji, zapis zaksięgowany).
 • Podziału zapisów księgowych na dekrety i polecenia księgowania oraz znakowanie etapu pracy nad okresem obrachunkowym poprzez wstępne i ostateczne otwarcie bądź zamknięcie ksiąg rachunkowych.
 • Dla dowodów księgowych ujawnionych po rozliczeniu okresu obrachunkowego przeznaczono tzw. „13. miesiąc”.
 • Możliwość dokonania opisu księgowego od strony dokumentu źródłowego (opis ten może decydować m.in. o sposobie importowania dokumentu).
 • Możliwość zdefiniowania dowolnej liczby schematów dla danego typu dokumentu i jego cechy (np. kategorii księgowej) poprzez określenie kolejności ich wykonania ręcznie (podobne warunkowanie zastosowano przy imporcie do ewidencji VAT).

Dekretacja

 • Dekretowanie intuicyjne – podział dokumentów księgowych na dekrety i polecenia księgowania.
 • Zaawansowany moduł gromadzący obrazy księgowe dokumentów, z jego poziomu można dokonać własnego opisu księgowego do wykorzystania w automatycznej dekretacji wg schematów.
 • Znakowanie etapów pracy nad dekretowanym dokumentem – statusy księgowe: nowy, opisany, zaksięgowany. Monitowanie zmiany dokumentu księgowego po dokonanej dekretacji. Określanie blokady dokumentu źródłowego w zależności od wartości statusu księgowego.
 • Przesyłanie obrazów księgowych dokumentów Subiekta nexo i Gratyfikanta nexo do modułu Dekretacji dokumentów różnymi kanałami komunikacji: pracy lokalnej (na jednej bazie danych), online (praca zdalna wykorzystująca mechanizmy chmury w Internecie oraz dostarczanie dokumentów za pomocą plików (XML lub EPP).
 • Możliwość pobierania dokumentów z Gratyfikanta GT i Subiekta GT..
 • Wsparcie dekretacji poprzez wykorzystanie pieczęci księgowych, generowanie zapisów VAT, prowadzenie kont rozrachunkowych, obsługę dekretów walutowych.
 • Pobieranie dokumentów z Subiekta 123 prosto z chmury w Internecie.

Schematy dekretacji

 • Możliwość zdefiniowania dowolnej liczby schematów dla danego typu dokumentu i jego cechy (np. kategorii księgowej) poprzez określenie kolejności ich wykonania ręcznie (podobne warunkowanie zastosowano przy imporcie do ewidencji VAT).
 • Dodawanie wzorcowych schematów i kopiowanie z innego okresu obrachunkowego.

Ewidencje VAT sprzedaży i zakupu

 • Ewidencja i rozliczanie podatku VAT: ewidencjonowanie dokumentów złożonych operacji gospodarczych (np.: zakupy zaopatrzeniowe i kosztowe, różne rodzaje odliczenia), obsługa transakcji VAT krajowych, wewnątrzwspólnotowych i pozaunijnych.
 • Rozliczanie VAT marża, korekt VAT, nieterminowych płatności (ulga za złe długi), VAT naliczanego po zapłacie (z wykorzystaniem rozliczeń rozrachunków).
 • Tworzenie zapisów na podstawie dostarczonego pliku JPK_VAT.
 • Obsługa procedury scentralizowanego rozliczenia VAT dotyczącej jednostek samorządu terytorialnego.
 • Automatyczne wyliczanie deklaracji: VAT-7/7K, VAT-8, VAT-9M. VAT-10, VAT-11, VAT-23, VAT-26, VAT-27, VAT-R oraz VAT-UE i ich korekt. (miesięcznie lub kwartalnie).
 • Zapisy VAT  można zróżnicować pod kątem zawartości dokumentu, czyli określić różny skutek VAT dla pozycji (tzw. zapis złożony).
 • Wsparcie podatników niekorzystających z rozliczenia VAT – komunikowanie momentu przekroczenia progu sprzedaży zwolnionej.
 • Noty korygujące na podstawie zapisów w ewidencji VAT zakupu.

JPK – Jednolity Plik Kontrolny.

 • Generowanie i wysyłka elektroniczna plików obowiązkowych plików JPK_VAT i ich korekt.
 • Import dostarczonych plików JPK_VAT i uwzględnienie ich w wysyłce elektronicznej.
 • Tworzenie JPK_VAT na podstawie dostarczonych plików faktur JPK_FA.
 • Generowanie bądź aktualizacja deklaracji VAT-7 na podstawie pliku JPK_VAT.
 • Weryfikacja deklaracji VAT-7 z wygenerowanym plikiem JPK_VAT
 • Wsparcie mikro przedsiębiorców w podpisywaniu JPK_VAT za pomocą profilu zaufanego.
 • Generowanie i wysyłka elektroniczna plików JPK_KR (ksiąg rachunkowych), JPK_WB (wyciągów bankowych) oraz JPK_VAT (ewidencji VAT) na cele kontrolne urzędów skarbowych.
 • Import dostarczonych przez podatników plików JPK i ich wysyłka elektroniczna na żądanie urzędu skarbowego.

Środki trwałe

 • Ewidencja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych oraz operacji związanych z nimi.
 • Możliwość ewidencjonowania operacji wg amortyzacji podatkowej i bilansowej z uwzględnieniem wartości stanowiącej koszty uzyskania przychodu i wartości przypadającej na miejsca użytkowania środków trwałych.

Sprawozdawczość finansowa

 • Bilans oraz Rachunek zysków i strat w wariantach oraz Zestawienie zmian w kapitale własnym dla wielu typów działalności.
 • Możliwość modyfikacji treści wbudowanych sprawozdań oraz dodania nowych pozycji wyliczeniowych.
 • Definiowalne składniki sprawozdań określające sposób wyliczenia pozycji sprawozdania.
 • Tworzenie wielu wariantów danego sprawozdania na różne cele sprawozdawcze.
 • Import oraz eksport układu definicji sprawozdań za pomocą plików XML.
 • Możliwość tworzenia sprawozdań opisowych typu “Informacje dodatkowe” z wykorzystaniem wartości sprawozdań.

Umowy i płace

 • Podstawowa obsługa umów i płac – umowy o pracę oraz cywilnoprawne wraz z obsługą naliczeń ZUS.
 • Eksport danych do programu Płatnik w wersji nie niższej niż 9.01.001.

Ewidencje pomocnicze

 • Ewidencje pomocnicze: przejazdów, remanentów dla wszystkich form księgowości.
 • Ewidencja pojazdów wykorzystywanych do działalności gospodarczej wraz z obsługą eksploatacji samochodów, motocykli oraz motorowerów należących do pracowników, wspólników, osób współpracujących bądź ewidencja pojazdów firmowych. Obsługa naliczeń kosztów związanych z pojazdami z odliczeniem VAT pełnym bądź częściowym.
 • Obsługa dowodów oraz faktur wewnętrznych – dokumentów własnych podmiotu dotyczących operacji zachodzących wewnątrz firmy bądź wystawianych zastępczo za dowody obce wraz z automatyczną dekretacją do ksiąg rachunkowych.
 • Noty uznaniowe i obciążeniowe z obsługą terminu płatności.
 • Możliwość zaewidencjonowania ryczałtu na użytkowanie pojazdu pracownika do celów służbowych.
 • Zaawansowany system rozliczeń właścicielskich  wspierających rozliczenie podatku od przychodów ewidencjonowanych:  od składek ZUS wspólnika (także z innych źródeł, przez ewidencję przychodów z etatu lub innych form działalności gospodarczej oraz straty z lat ubiegłych, do odliczeń, doliczeń i obniżek związanych z ulgami na dzieci oraz innymi ulgami związanymi z podatkiem.
 • Naliczanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych w ujęciu miesięcznym bądź kwartalnym. Uwzględnienie naliczeń rozliczeń właścicielskich w rozliczeniu zaliczek na podatek dochodowy wspólników.
 • Możliwość ewidencjonowania osób współpracujących wraz z wyliczaniem składek oraz deklaracji ZUS, a także wspólnego rozliczania wspólnika ze współmałżonkiem.

Kasa

 • Operacje kasowe z odłożonym skutkiem (niewykonane).
 • Kompleksowa obsługa kasy z rejestrowaniem operacji gotówkowych  i bezgotówkowych (płatności kartą płatniczą, bony).
 • Możliwość zdefiniowania wielu stanowisk kasowych w obrębie jednej kasy (przydatne m.in.  podczas korzystania z sesji kasowych, które są związane ze stanowiskiem oraz raportów kasowych, które dotyczą kasy).
 • Możliwość przypisania form płatności do stanowiska kasowego.
 • Raport kasowy to zbiorczy dokument, który może być przekazany bezpośrednio  do księgowości (może być odzwierciedleniem jednej lub wielu sesji kasowych).
 • Możliwość rejestrowania środków w drodze i kończenia rozpoczętego transferu.

Bank

 • Spójna obsługa operacji na rachunku bankowym bez względu na sposób prowadzenia rachunku (ewidencjonowanie ręczne, bankowość elektroniczna).
 • Bankowość elektroniczna offline i online.
 • Polecenie przelewu/wpłaty gotówkowej standardowe, podatkowe, ZUS-owe.
 • Możliwość rejestrowania środków w drodze, kończenie rozpoczętego transferu.

Rozliczenia

 • Rozliczenia waluta obca-PLN.
 • Kompensaty rozrachunków.

Rozrachunki

 • Podział płatności na rodzaje – dla każdego z nich można określić, jaki typ rozrachunku będzie tworzony dla płatności (np. KP rodzaju spłata tworzy spłatę należności, a rodzaju zaliczka tworzy zobowiązanie).
 • Schematy postępowań windykacyjnych.
 • Wysyłanie indywidualnych lub masowych wiadomości SMS informujących o postępowaniu windykacyjnym.
 • Dodatkowe tryby w schematach importu: tryb „podłącz lub przerwij import” i „podłącz lub rozlicz i powiel”.

Konfiguracja

 • Możliwość wykorzystania predefiniowanych słowników użytkownika i wykorzystanie ich elementów do opisu księgowego pozycji dokumentów do dekretacji.

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 12 in /home/klient.dhosting.pl/grupamediam/www/programydlafirm/wp-content/plugins/js_composer/include/classes/shortcodes/vc-basic-grid.php on line 184

Wymagania systemowe

 • komputer z procesorem Core 2 Duo (lub nowszym);
 • 4GB pamięci operacyjnej RAM;
 • system operacyjny Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016;
 • system obsługi baz danych Microsoft SQL Server 2008 R2 SP2, 2012, 2014, 2016 – bezpłatna wersja Microsoft SQL Server 2014 dostarczana jest wraz z systemem.

Porównanie programów z linii Rewizor

Poniższe tabele przedstawiają porównanie funkcjonalności różnych wersji programu Rewizor – Rewizor GT, Rewizor nexo oraz Rewizornexo PRO.

W zestawieniach zastosowano następujące oznaczenia:

 • “-” – funkcja nie jest realizowana przez program;
 • “+” – funkcja jest realizowana przez program;
 • “+/-” – funkcja jest realizowana, ale tylko częściowo;
 • “*” – funkcja jest realizowana w dodatkach dla InsERT GT (np. PLUS dla InsERT GT, Sfera dla Rewizora GT).
Funkcja GT nexo nexo PRO
Sfera dla Rewizora * +
Zaawansowane pola własne * +
Raporty własne i wydruki własne +/- +
Biblioteka dokumentów * +/- +
Flagi własne * +/- +
Łatwe wyszukiwanie poleceń i danych zapisanych w programie + +
Szybkie dodawanie dowolnych dokumentów za pomocą dwuliterowych symboli (mnemoników) + +
Praca kilku programów w jednym oknie aplikacji (multiprogram) + +
Płynna zmiana form księgowości (np. z KPiR w Rachmistrzu na pełną księgowość w Rewizorze) z zachowaniem wszystkich danych historycznych + +
Obsługa etapowej pracy na okresie obrachunkowym – otwarcie i zamknięcie ksiąg +/- + +
Możliwość kwalifikowania dokumentów księgowych do „13. miesiąca” + +
Wielopoziomowe konta kartotekowe w planie kont, wykorzystanie słowników pól własnych do definiowania kartotek księgowych +
Obsługa złożonych dokumentów VAT (np. zakupy zaopatrzeniowe i kosztowe) +/- + +
Definiowalne transakcje VAT +
Rozliczenia właścicieli (w nexo historiowanie udziałów wspólników, dodatkowe odliczenia i doliczenia, uwzględnienie osób współpracujących, rozliczanie wspólnie z małżonkiem) +/- + +
Rozliczenia wielowalutowe rozrachunków (w nexo PRO możliwe jest np. rozliczenie rozrachunku w euro częściowo złotówkami a częściowo dolarami; w nexo i GT tylko PLN z obcą walutą) +/- +/- +
Rozliczenia różnic kursowych (w nexo możliwość wyliczenia różnicy z podziałem na kwotę netto i VAT; częściowe stornowanie wyceny bilansowej) +/- +
Dekretacja dokumentów (specjalny serwis gromadzący obrazy księgowe dokumentów) +/- + +
Wykorzystanie cech dokumentu do warunkowego wykonania schematów dekretacji +/- + +
Warunkowe określenie wartości zapisu księgowego w schematach dekretacji +
Wykorzystanie pól własnych w schematach dekretacji dokumentów +
Wymiana dokumentów online z Subiektem nexo pracującym na osobnej bazie danych + +
Wiele typów amortyzacji (w Rewizorze GT oraz w nexo amortyzacja podatkowa i bilansowa, w Rewizorze nexo PRO własne typy amortyzacji) +/- +/- +
Podział amortyzacji na KUP i NKUP (stanowiące koszty uzyskania przychodu i niestanowiące kosztów uzyskania przychodu) + +
Historiowanie miejsca użytkowania środka trwałego i wartości amortyzacji z nim związanej + +
Obsługa podmiotów zwolnionych z VAT wraz z deklaracjami VAT-8 i VAT-9M + +
Ewidencja remanentów + +
Ewidencja wyposażenia + +
Obsługa dowodów wewnętrznych + +
Kompensaty wielowalutowe +
Wysyłka zbiorcza deklaracji skarbowych na Uniwersalną Bramkę Dokumentów + +
Sprawozdania finansowe + +/- +/-
Pieczęcie księgowe i automatyczne przeksięgowania +/- + +
Noty korygujące +
Pobieranie danych kontrahentów z zewnętrznych baz danych (GUS, VIES, CEIDG) +/- + +
Wysyłanie indywidualnych lub masowych wiadomości SMS + +
Naklejki +

Może Ci się spodobać…